Balle Vandværk

Bakkegaardsvej 79, 8300 Odder (Jupiter ID 79207)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 11. december 2013

Boringer God
Kildepladsen God
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 41.000 m³/år og udløber 22. juli 2027. Vandværket forsyner fortrinsvis boligområder og landbrugsejendomme.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 99.266 og 99.509. Boring DGU nr. 99.266 er filtersat 42,5-46,5 m u.t. mens boring DGU nr. 99.509 er filtersat 42,5-48,5 m u.t. Begge boringer ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer. Begge boringer er etableret med aflåst råvandsstation. Råvandsstationer er ved tilsynet fundet tætte og i god stand. På begge boringer er etableret pejlemulighed, vandtæt aflukning af borerør samt nedadvendt udluftningsstuds med insektnet.

Kildepladsen og råvandsstationer er renholdt og ryddeligt. Prøvetagningshane findes i vandværksbygning. 10 m fredningsbælte er udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1949 og ombygget i flere omgange, senest i 2009, hvor der er etableret nyt filteranlæg m.m.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i et lukket forfilter efterfulgt af et lukket efterfilter. Vandet ledes efterfølgende til rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med frekvensstyrede pumper.

Filtre skylles kl. 02.00 og 04.00 hver nat. Skyllevand afledes til slambassin og derefter til øvre del af Balle Å.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst. Rørføringer til rentvandsbeholder er udskiftet i 2010. I den forbindelse er rentvandsbeholderen rengjort og kontrolleret af vandværket. 

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,2 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er etableret i 1972 og derefter løbende udbygget og renoveret. Ledningsplan findes på papir. Ledningsmateriale er PVC og PEH. Ledningstabet er opgjort til ca. 2 % i 2012. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er god i begge boringer. Råvandet i boring 99.266 og 99.509 er af vandtype C. Der er ikke påvist nitrat. Der er påvist svagt forhøjet indhold af sulfat på 60-65 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er god. Der er generelt ikke påvist jern og mangan i rentvand og indholdet af nitrat er under 2 mg/l. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes som acceptabel. Vandværket har 2 boringer med god råvandkemi. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning. Vandværket ønsker at etablere en ny boring på ny kildeplads.

Råvandsstationer og vandværet er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har beredskabsplan og aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes få enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. I området mellem Balle og Odder er udlagt areal til bolig- og erhvervsudvikling. Hvis Balle Vandværker skal forsyne området eller dele heraf, forventes et øget vandbehov. Hvis ikke, forventes vandbehovet at være uændret. 

Fremtidig forsyning

  • På længere sigt at øge forsyningssikkerheden
Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.

Læs mere