Lovgrundlag

Spildevandsplanen beskriver rammerne for bortskaffelse af spildevand og regnvand i kommunen. Planen er udarbejdet i medfør af en række love og bekendtgørelser. De væsentligste er følgende: 

Miljøbeskyttelsesloven    Lov nr. 879, 26.6.2010, med senere ændringer 
Spildevandsafgiftsloven   Lov nr. 938, 27.06.2013 med senere ændringer
Slambekendtgørelsen   Bek. nr. 1650, 13.12.2006 med senere ændringer
Spildevandsbekendtgørelsen   Bek. nr. 1448, 11.12.2007 med senere ændringer
Betalingsloven   Lov nr. 633, 07.06.2010 med senere ændringer
Miljømålsloven   Lov nr. 932, 24.09.2009 med senere ændringer
Planloven    Lov nr. 587, 27. 05.2013 med senere ændringer
Miljøvurderingsloven    Lov nr. 939, 03.07.2013 med senere ændringer
Vandsektorloven   Lov nr. 469, 12.06.2009 med senere ændringer
Badevandsbekendtgørelsen   Bek. nr. 939, 18.09.2012 med senere ændringer

 

Administration af kommunens spildevandsforhold sker desuden på grundlag af følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen: 

  • Betalingsregler for spildevandsanlæg, Vej. nr. 12414, 01.01.2001
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vej. nr. 11058, 01.01.1999.